Compensatieregeling transitievergoeding: tijd om slapende dienstverbanden te ontwaken!

De compensatie voor de transitievergoeding bij langdurig zieke werknemer komt eraan. Tijd om de slapende dienstverbanden te ontwaken!

Regeling geldt vanaf 1 april 2020

Als u het dienstverband van een langdurig zieke werknemer beëindigt, dan kunt u vanaf 1 april 2020 een vergoeding krijgen voor de transitievergoeding die u de werknemer dan moet betalen.

Terugwerkende kracht tot 1 juli 2015

De regeling gaat in op 1 april 2020, maar werkt terug tot 1 juli 2015. Als u dus tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding betaald hebt, dan kunt u tot 6 maanden na 1 april 2020 (dus tot 1 november 2020) een vergoeding aanvragen.

Slapende dienstverbanden wakker maken

In het verleden is het dienstverband van veel langdurig zieke werknemers bewust niet beëindigd nadat de loondoorbetalingsverplichting stopte. Het dienstverband is slapend gehouden. Zolang het dienstverband bestond er namelijk geen verplichting om de transitievergoeding te betalen. Dit wil de regering met de nieuwe vergoedingsregeling voorkomen.

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoeding is maximaal het bedrag van de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt. Dat wil zeggen, na twee jaar ziekte. Heeft het UWV een loonsanctie opgelegd omdat ze van mening is dat u onvoldoende maatregelen hebt genomen om de re-integratie van de werknemer te bevorderen? Dan hebt u pech. De periode waarin de verplichte loondoorbetaling doorloopt vanwege de loonsanctie doorloopt, telt helaas niet mee bij de berekening van de vergoeding.

Regeling geldt ook voor transitie- en inzetbaarheidskosten

Na de wellicht teleurstellende mededeling over de loonsanctie, is er ook goed nieuws. Hebt u transitie- en inzetbaarheidskosten gemaakt, bijvoorbeeld voor een bijscholings- of omscholingscursus? En hebt u die kosten in mindering gebracht op de transitievergoeding? Dan kunt u ook voor die kosten een vergoeding aanvragen.

Actie vereist! Slapende dienstverbanden wakker maken

Nu er duidelijkheid is over de compensatieregeling, is het vanwege de beperking van de hoogte van de vergoeding raadzaam om slapende dienstverband alsnog te beëindigen. Immers, hoe langer het dienstverband duurt, des te hoger wordt het bedrag dat u wel moet betalen aan de werknemer, maar niet vergoed krijgt. Voor elk jaar dat het dienstverband slapend is gehouden na afloop van de loondoorbetalingsverplichting, moet u grofweg 1/3 bruto maandsalaris inclusief vakantietoeslag tellen.

Waar moet u aankloppen voor de vergoeding?

De compensatieregeling wordt uitgevoerd door het UWV. Hiervoor zal het zij speciale aanvraagformulieren ontwikkelen.

Wat moet u aanleveren om voor de vergoeding in aanmerking te komen?

Bij de aanvraag moet u tenminste de volgende stukken indienen. Het is dus belangrijk om die stukken goed te bewaren. Onvolledige aanvragen wordt afgewezen.

  • de arbeidsovereenkomst;
  • stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn: (a) de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, (b) de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden of (c) de vaststellingsovereenkomst waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  • het tijdens ziekte betaalde loon (d.m.v. loonstroken);
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding. Bij betaling in termijnen moeten betalingsbewijzen worden overgelegd waaruit blijkt dat de transitievergoeding volledig is voldaan.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact met mij opnemen via 06-43091395 of stefan@verdonklegal.nl.