Algemene voorwaarden

Verdonk Legal & Mediation is gevestigd te (5554 HG) Valkenswaard aan de Kerkhofstraat 21 (KvK-nummer: 57565163). Deze onderneming wordt als eenmanszaak gedreven door mr. S.P.A. Verdonk.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten en nog te sluiten overeenkomsten tussen Verdonk Legal & Mediation (hierna: “VLM”) en de opdrachtgever (hierna: “Cliënt”), de hieruit voorvloeiende overeenkomsten en andere (rechts)handelingen van VLM met, voor en namens Cliënt. Vanaf het moment dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn zij ook zonder aanvullende verklaring of instemming van Cliënt van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Partijen, alsmede op alle buitencontractuele relaties tussen Partijen, zoals een onrechtmatige daad. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle (rechts)personen die verbonden zijn aan VLM, waaronder ook erfgenamen en de door VLM ingeschakelde derden, kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

1.2 De opdracht van Cliënt leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting. VLM bepaalt de wijze waarop en door wie de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij neemt VLM de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

1.3 De werkzaamheden omvatten enkel juridische advisering. Advisering over andere aspecten, zoals fiscale en financiële aspecten, valt niet onder de afgesproken werkzaamheden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden mag VLM derden inschakelen. VLM zal de keuze van derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met Cliënt. VLM zal bij de uitvoering van de werkzaamheden als een goed opdrachtnemer handelen.

1.4 De werkzaamheden worden uitsluitend voor Cliënt uitgevoerd. Derden kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de afspraken tussen Partijen en de werkzaamheden die voor Cliënt zijn verricht.

Artikel 2. Tarief

2.1 De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor een vaste prijs. Indien geen vaste prijs is afgesproken, geldt het uurtarief conform opdrachtbevestiging. Als er ook geen uurtarief is afgesproken, geldt het op dat moment gebruikelijke uurtarief van VLM. De kosten die niet zijn opgenomen in het uurtarief kunnen apart in rekening gebracht worden. Dit zijn kosten zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierskosten, vertaalkosten en kosten van ingeschakelde derden.

2.2 Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verplicht tot het betalen van de facturen van VLM, ook al zijn de facturen steeds naar één van hen gestuurd. Het factuurbedrag wordt verhoogd met btw en andere door de overheid opgelegde heffingen. VLM behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks per 1 januari te wijzigen.

2.3 Indien Cliënt een voorschot moet betalen en/of voor de uitvoering van de werkzaamheden bepaalde informatie moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat het voorschot is ontvangen en/of de informatie is verstrekt. Een voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesproken termijn is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Cliënt VLM schriftelijk in gebreke stellen met een redelijke termijn om de werkzaamheden alsnog uit te voeren.

Artikel 3. Betaling

3.1 Voor de facturen van VLM geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn.

3.2 Cliënt heeft bij de betaling geen recht van aftrek, korting of verrekening. Bezwaren tegen de werkzaamheden en de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op. Cliënt is bij niet-tijdige betaling van rechtswege in verzuim, zonder dat een waarschuwing of ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment is Cliënt over het niet-betaalde factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Bovendien mag VLM in dat geval naar eigen keuze de werkzaamheden per direct opschorten, de overeenkomst per direct ontbinden en/of rechtsmaatregelen treffen om zijn vordering te verhalen.

3.3 Alle (buiten)gerechtelijke invorderingskosten zijn voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn per factuur 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250. De gerechtelijke kosten omvatten de werkelijke kosten, ook als deze hoger zijn dan het bedrag dat de rechter volgens het wettelijke liquidatietarief aan VLM als proceskostenvergoeding kan toewijzen. VLM mag ook werkzaamheden opschorten die geen betrekking hebben op niet-betaalde facturen. Verder mag VLM alle stukken, met uitzondering van de originele stukken van Cliënt, onder zich houden totdat de onbetaalde facturen (inclusief rente en kosten) volledig zijn voldaan, ook als de stukken geen betrekking hebben op de onbetaalde facturen.

Artikel 4. Informatie

4.1 Cliënt dient alle informatie waarvan VLM aangeeft dat die nodig is voor het correct uitvoeren van de opdracht of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die daarvoor nodig is, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan VLM te verstrekken. Ook dient Cliënt VLM direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VLM verstrekte informatie. VLM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor VLM kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Beëindiging

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tegen het einde van een kalendermaand schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Indien de overeenkomst door Cliënt wordt opgezegd is VLM gerechtigd haar tot dan uitgevoerde werkzaamheden tegen het afgesproken, dan wel gebruikelijke uurtarief te declareren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van VLM, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, is beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. Bij een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht (ongeacht of dit een handelen of nalaten is) is de totale cumulatieve aansprakelijkheid van VLM beperkt tot het geldbedrag dat de door VLM gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor die aanspraak of samenhangende aanspraken uitkeert (max. 1 mln euro). Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, is de totale cumulatieve aansprakelijkheid van VLM beperkt tot de gefactureerde waarde van de betreffende opdracht. VLM is enkel aansprakelijk voor directe schade. Voor alle andere schade dan directe schade is VLM niet aansprakelijk, waaronder in ieder geval begrepen: gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, reputatieschade, winstderving, rentederving en daarmee samenhangende schade.

6.2 De aansprakelijkheid van VLM gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit anderen hoofde, zoals onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VLM.

6.3 Cliënt vrijwaart VLM voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van VLM voor Cliënt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van VLM. Dit geldt ook voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Cliënt aan VLM onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

6.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen worden ook bedongen t.b.v. de door VLM ingeschakelde derden, die zo rechtsreeks beroep op deze beperkingen kunnen doen. De opdracht van Cliënt houdt ook de bevoegdheid in voor VLM om de aansprakelijkheidsbeperkingen namens Cliënt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van VLM voor tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten.

6.5 Indien VLM bij de uitvoering van een opdracht of anderszins schade toebrengt aan personen of zaken, is elke (cumulatieve) aansprakelijkheid van VLM beperkt tot maximaal het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VLM voor die aanspraak of samenhangende aanspraken uitkeert (max. 1,25 mln euro). Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot de gefactureerde waarde van de betreffende opdracht.

6.6 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt tegenover VLM uit welke hoofde dan ook in verband met het verrichten van werkzaamheden door VLM vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en bevoegdheden.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen als zij daartoe gehinderd worden door overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, waaronder in ieder geval begrepen: staking (ook van eigen personeel), personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden en tekortkoming door leveranciers van wie VLM een en ander betrekt.

7.2 Bij overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, is elke partij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder voor dat deel over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

7.3 Indien VLM bij het intreden van overmacht zijn verplichtingen op basis van de opdracht van Cliënt al gedeeltelijk is nagekomen en aan deze werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt, mag VLM de reeds nagekomen werkzaamheden declareren.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een van partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. VLM zal zijn verplichtingen o.g.v. deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

8.2 Indien VLM o.g.v. een wettelijke plicht of beroepsplicht vertrouwelijke informatie moet verstrekken en zich daarbij niet kan beroepen op een recht van verschoning, is VLM niet verplicht tot schadevergoeding en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst met VLM.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten en derdenbeding

9.1 VLM behoudt zich alle rechten voor m.b.t. producten van de geest die hij gebruikt, heeft gebruikt of heeft ontwikkeld ten behoeve van Client.

9.2 Alle door VLM verstrekte stukken, zoals adviezen, (model)overeenkomsten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Client en mogen door hem niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VLM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de werkzaamheden die VLM heeft uitgevoerd voor Cliënt.

9.3 VLM mag de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als de opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Cliënt in het buitenland gevestigd is. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 11. Wijzigingen

Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold bij het aangaan van de overeenkomst tussen Partijen. VLM is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden tegenover Cliënt vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Cliënt binnen die termijn schriftelijk te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de overeenkomst is beëindigd.