Wel of geen zelfstandig ondernemer

Door de afschaffing van de VAR en de introductie van modelcontracten is er de laatste tijd veel te doen over zzp’ers. In een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 17-1-2017 valt goed te lezen op welke gronden de rechter beoordeelt of een zzp’er al dan niet valt aan te merken als zelfstandig ondernemer, dan wel als werknemer.

Het ging om een piloot van passagiersvliegtuigen met een bemiddelingsovereenkomst met een vliegtuigenmaatschappij. In de overeenkomst zijn o.a. de volgende zaken vastgelegd:

 • piloot is geen werknemer of vertegenwoordiger van de opdrachtgever;
 • opdrachtgever zal zonder verplichting in redelijkheid trachten werk te vinden of aan te bieden aan piloot;
 • piloot is zelfstandig verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen, sociale premies en andere bijdragen van overheidswege;
 • piloot moet de opdrachtgever garanderen dat hij zich conformeert aan alle wetten, regelgevingen en andere verplichtingen die door (lokale) overheden worden opgelegd;
 • wanneer de opdrachtgever door een (lokale) overheid wordt aangesproken op voldoening hiervan, wordt dit op betalingen aan de piloot in mindering gebracht;
 • piloot moet garanderen dat hij zich bindt aan de internationale luchtvaartregels en opereert binnen de handleidingen en instructies van de opdrachtgever;
 • er vinden geen beoordelings- of functioneringsgesprekken plaats;
 • piloot mag zich onder specifieke omstandigheden tot vier weken voor de vlucht laten vervangen;
 • kosten van vertragingen, aan- en afreizen van de vlucht en overnachtingen worden niet vergoed;
 • cursussen, vluchtsimulaties, kleding en certificeringen dient piloot zelf te betalen;
 • de opdrachtgever verplicht zich tegenover piloot dat er te allen tijde voldoende dekking is voor beroepsaansprakelijkheid.

De rechtbank stelt voorop dat het aan piloot is om feiten en omstandigheden aannemelijk te maken op grond waarvan geoordeeld moet worden dat sprake is van een door hem gedreven onderneming. Piloot voert hiertoe het volgende aan:

 • hij is beoefenaar van een zelfstandig beroep;
 • in de overeenkomst met is contractueel uitgesloten dat sprake is van een arbeidsovereenkomst;
 • hij wordt in die overeenkomst aangeduid als ‘self employed / sole trader’;
 • hij bepaalt zelf of hij een aanbod accepteert;
 • hij is niet verplicht de opdracht zelf uit te voeren;
 • hij heeft als gezagvoerder het algehele bevel over het vliegtuig en de personen aan boord;
 • als hij besluit niet op te stijgen, ook als de reden daarvoor niet aan hem is toe te rekenen, krijgt hij niet voor de vlucht betaald;
 • hij ontvangt alleen geld voor de geplande lengte van de vlucht, vertragingen zijn voor eigen rekening;
 • hij loopt ondernemersrisico doordat hij zelfstandig moet investeren in beroepskwalificaties, verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, keuringen en trainingen;
 • hij loopt debiteurenrisico;
 • hij beschikt niet over een VAR WUO, omdat dit volgens hem geen oordeel geeft over het ondernemerschap, maar enkel een waarborg aan een opdrachtgever dat geen verhaal plaats kan vinden voor mogelijk ten onrechte niet afgedragen loonheffingen.

Opdrachtgever betwist de stelling van piloot dat sprake is van winst uit onderneming en stelt daar het volgende tegenover:

 • piloot schrijft geen facturen uit voor de geleverde prestaties;
 • er is sprake van slechts één opdrachtgever;
 • piloot treedt niet naar buiten om meerdere opdrachtgevers te verkrijgen;
 • piloot is slechts opgeleid voor één bepaald type vliegtuig, de Boeing 737-800. Eiser is dus niet breed inzetbaar;
 • piloot heeft niet aangetoond in 2011 voor een andere vliegtuigmaatschappijen dan [C] te hebben gevlogen;
 • er is geen sprake van de vereiste zelfstandigheid. De diensten worden verricht in opdracht van de vliegtuigmaatschappij. Deze bepaalt het tijdstip van de vlucht, de bestemming en koopt ook het “tijdslot” van vertrek in;
 • van piloot mag worden verwacht dat hij om veiligheidsredenen zelfstandig mag besluiten niet te vertrekken. Dat is zijn taak, maar dat zegt niks over zijn zelfstandigheid als ondernemer;
 • piloot is niet zelfstandig aansprakelijk voor het uitvoeren van de afgesproken diensten;
 • piloot stelt niet zijn eigen tarieven vast;
 • piloot bezit noch huurt zelfstandig een vliegtuig.