Algemene voorwaarden

1. Verdonk Legal & Mediation is gevestigd te (5551 BH) Valkenswaard aan het Christinadal 15 (KvK-nummer: 57565163). Deze onderneming wordt als eenmanszaak gedreven door mr. S.P.A. Verdonk.

2. Deze algemene voorwaarden (hierna: “AV”) zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever (hierna: “Cliënt”) en Verdonk Legal & Mediation (hierna: “VLM”), de hieruit voorvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van VLM met, voor en namens Cliënt. Vanaf het moment dat de AV van toepassing zijn, zijn zij ook zonder aanvullende verklaring of instemming van Cliënt van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Cliënt en VLM, alsmede op alle buitencontractuele relaties tussen Cliënt en VLM, zoals onrechtmatige daad. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitgesloten. Alle (rechts)personen die verbonden zijn aan VLM, waaronder erfgenamen en door VLM ingeschakelde derden, kunnen zich op deze AV beroepen.

3. De opdracht van Cliënt leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting. VLM bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de werkzaamheden worden uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is VLM bevoegd derden in te schakelen. VLM zal de keuze van derden zoveel als mogelijk vooraf overleggen met Cliënt. VLM zal bij de uitvoering van de werkzaamheden als een goed opdrachtnemer handelen. De werkzaamheden worden uitsluitend voor Cliënt uitgevoerd. Derden kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de afspraken tussen Cliënt en VLM en de werkzaamheden die voor Cliënt zijn verricht.

4. De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden op basis van een vaste prijs. Indien geen vaste prijs is afgesproken, geldt het uurtarief zoals afgesproken bij aanvaarding van de opdracht. Als er ook geen uurtarief is afgesproken geldt het op dat moment gebruikelijke uurtarief van VLM. De kosten die niet zijn opgenomen in het uurtarief kunnen apart aan Cliënt in rekening gebracht worden. Dit betreft kosten zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierskosten, vertaalkosten en kosten van ingeschakelde derden. Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk verplicht tot het betalen van de facturen van VLM, ook al zijn de facturen steeds naar één van hen gestuurd. Het factuurbedrag wordt verhoogd met btw en andere door de overheid opgelegde heffingen. VLM behoudt zich het recht voor om het uurtarief jaarlijks per 1 januari te wijzigen.

5. Als Cliënt een voorschot moet betalen en/of voor de uitvoering van de werkzaamheden bepaalde informatie moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat het voorschot is ontvangen en/of de informatie is verstrekt. Een voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesproken termijn is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Cliënt VLM schriftelijk in gebreke stellen met een redelijke termijn om de werkzaamheden alsnog uit te voeren.

6. Voor de facturen van VLM geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn. Cliënt heeft bij de betaling geen recht van aftrek, korting of verrekening. Bezwaren tegen de werkzaamheden en de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op. Cliënt is bij niet-tijdige betaling van rechtswege in verzuim, zonder dat een waarschuwing of ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment is Cliënt over het niet-betaalde factuurbedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Bovendien mag VLM in dat geval naar eigen keuze de werkzaamheden per direct opschorten, de overeenkomst per direct ontbinden en/of rechtsmaatregelen treffen om haar vordering te verhalen. Alle (buiten)gerechtelijke invorderingskosten zijn voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn per factuur 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250. De gerechtelijke kosten omvatten de werkelijke kosten, ook als deze hoger zijn dan het bedrag dat door de rechter volgens het wettelijke liquidatietarief aan VLM als proceskostenvergoeding wordt toegewezen. VLM mag ook werkzaamheden opschorten die geen betrekking hebben op de niet-betaalde factuur. Voorts mag VLM alle stukken, met uitzondering van de originele stukken van Cliënt, onder zich houden totdat de onbetaalde facturen inclusief rente en kosten) volledig zijn voldaan, ook als de stukken geen betrekking hebben op de onbetaalde facturen.

7. Cliënt dient alle informatie waarvan VLM aangeeft dat die nodig is voor het correct uitvoeren van de opdracht of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die daarvoor nodig is, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan VLM te verstrekken. Cliënt dient VLM direct te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan VLM verstrekte informatie. VLM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uit gegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor VLM kenbaar behoorde te zijn.

8. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tegen het einde van een mand schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Indien de overeenkomst door Cliënt wordt opgezegd is VLM gerechtigd zijn tot dan uitgevoerde werkzaamheden tegen het gebruikelijke uurtarief te declareren.

9. De aansprakelijkheid van VLM is beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. Indien Cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van VLM die bij een zorgvuldig en deskundig handelen niet zou zijn opgetreden, is iedere aansprakelijkheid van VLM beperkt tot maximaal het bedrag dat de door VLM gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende aanspraak of samenhangende aanspraken uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium dat VLM in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen in de aan het incident voorafgaande kalendermaand. Bij meerdere samenhangende incidenten is de aansprakelijkheid beperkt tot het ontvangen honorarium in de kalendermaand voorafgaand aan het eerste incident. In afwijking van het voorgaande is VLM nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en rente, schade door bedrijfsstagnatie.

10. De aansprakelijkheid van VLM gaat nooit verder dan bepaald in deze AV, ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van VLM.

11. Cliënt vrijwaart VLM voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van VLM voor Cliënt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van VLM. Dit geldt ook voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Cliënt aan VLM onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

12. De aansprakelijkheidsbeperkingen worden ook bedongen ten behoeve van de door VLM ingeschakelde derden, die zo rechtsreeks beroep op deze beperkingen kunnen doen. De opdracht van Cliënt houdt ook de bevoegdheid in voor VLM om de aansprakelijkheidsbeperkingen namens Cliënt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van VLM voor tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten.

13. Indien VLM bij de uitvoering van een opdracht of anderszins schade toebrengt aan personen of zaken, is iedere aansprakelijkheid van VLM beperkt tot maximaal het bedrag dat de door VLM gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende aanspraak of samenhangende aanspraken uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium dat VLM in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen in de aan het incident voorafgaande kalendermaand.

14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt tegenover VLM uit welke hoofde dan ook in verband met het verrichten van werkzaamheden door VLM vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en bevoegdheden.

15. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden door overmacht. Voor zover VLM bij het intreden van overmacht haar verplichtingen op basis van de opdracht van Cliënt al gedeeltelijk is nagekomen en aan deze werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt, is VLM gerechtigd om die reeds nagekomen werkzaamheden te declareren.

16. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

17. Indien VLM op grond van een wettelijke plicht of beroepsplicht gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken en zij zich daarbij niet kan beroepen op een recht van verschoning, is VLM niet gehouden tot schadevergoeding en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst met VLM.

18. Op alle rechtsverhoudingen tussen Cliënt en VLM is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Cliënt in het buitenland gevestigd is. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

19. Van toepassing is steeds de versie van de AV zoals die gold bij het aangaan van de overeenkomst tussen Cliënt en VLM. VLM is bevoegd de AV te wijzigen. De gewijzigde AV gelden tegenover Cliënt vanaf 30 dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Cliënt binnen die termijn schriftelijk te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In dat geval blijven de ongewijzigde AV tussen partijen gelden totdat de overeenkomst is beëindigd.